Zmniejszy się liczba miejskich spółek w Rudzie Śląskiej. Śląski Inkubator Przedsiębiorczości przejmie Śląskie Media, wydawcę „Wiadomości Rudzkich” i rozszerzy swą działalność o zakres usług tej drugiej firmy. Zgodę na połączenie wyraziła wczoraj Rada Miasta.

- Po objęciu stanowiska zapowiedziałem przegląd posiadanego przez miasto portfela spółek. Jego optymalizacja ma szczególne znaczenie w obecnej trudnej sytuacji gospodarczej – mówi prezydent Michał Pierończyk. – Analiza działalności Śląskich Mediów wykazała, że efektywniejsze będzie przejęcie tych zadań przez Śląski Inkubator Przedsiębiorczości, niż ich realizacja przez osobny podmiot – informuje.

Z uwagi na fakt, że miasto jest jedynym właścicielem obu spółek, Śląski Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. przejmie Śląskie Media Sp. z o.o. poprzez przeniesienie całego majątku spółki Śląskie Media w zamian za udziały, które Śląski Inkubator Przedsiębiorczości wyda miastu.

W ramach sukcesji generalnej Śląski Inkubator Przedsiębiorczości stanie się stroną wszystkich zawartych przez Śląskie Media Sp. z o.o. umów i wynikających z nich praw i obowiązków. Nie wpłynie to zatem na działalność prowadzoną dotychczas przez przejmowaną spółkę.

- Połączenie spółek spowoduje, że przy zachowaniu poziomu przychodów z działalności prowadzonej przez Śląskie Media zwiększy się zysk dzięki redukcji kosztów ogólnozakładowych, jak wynagrodzenie zarządu i rady nadzorczej, koszty biura rachunkowego czy energii – podkreśla Bogusława Kotus, naczelnik Wydziału Nadzoru Właścicielskiego. - Efekt synergii da możliwość zaoferowania szerszego wachlarza usług, których koszty mogą być tańsze - dodaje.

Podmiot o szerszym zakresie działań będzie mógł łatwiej dostosowywać kierunki rozwoju do aktualnej koniunktury na rynku. Połączenie umożliwi też dywersyfikację działalności Śląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości i pozyskiwania środków na tę działalność w przypadku braku możliwości aplikowania o środki unijne. Zwiększyć mają się też przychody z reklam i promocji przez skierowanie oferty reklamowej „Wiadomości Rudzkich” do szerszego katalogu odbiorców, jednocześnie Inkubator nie będzie ponosić kosztów promocji swojej oferty w gazecie.

W ostatnich trzech latach obie spółki wykazały dodatni wynik finansowy. – Oczekujemy, że proces połączenia potrwa kilka miesięcy i winien zakończyć się w tym roku – mówi prezydent Michał Pierończyk.

Śląski Inkubator Przedsiębiorczości Sp z.o.o. powstał na mocy uchwały Rady Miasta z 2003 r. i został zarejestrowany w 2004 r., początkowo jako Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości. Obecną nazwę przyjął w 2015 r. Jego misją jest tworzenie sprzyjających warunków do powstawania i rozwoju przedsiębiorstw. Inkubator zapewnia im wsparcie infrastrukturalne, marketingowe, szkoleniowe pomoc w pozyskiwaniu funduszy unijnych oraz efektywną współpracę z otoczeniem na rzecz wzrostu gospodarczego.

Śląskie Media Sp. z o.o. powstały na mocy uchwały Rady Miasta z 1999 r., a zarejestrowane zostały w 2000 r. Pierwotny zakres działania spółki, którym było wydawanie gazet, został z czasem rozszerzony o prowadzenie portalu internetowego oraz usługi szkoleniowe. Spółka jest wydawcą tygodnika społeczno-kulturalnego „Wiadomości Rudzkie”. Ukazująca się od 1992 r. gazeta obecnie dostępna jest bezpłatnie.