Miasto zmienia plany dla terenów po kopalni „Pokój” – nowe funkcje mieszkalne i usługowe
Rada Miasta podjęła znaczące decyzje dotyczące przyszłości terenów poprzemysłowych w Rudzie Śląskiej. Wśród kluczowych zmian znalazły się plany dotyczące terenów po kopalni „Pokój”, które mają zostać przeznaczone na budownictwo mieszkaniowe i usługi. Podjęte decyzje mają na celu dostosowanie miejskich dokumentów planistycznych do współczesnych potrzeb.

Rewitalizacja terenów po kopalni „Pokój” - nowe funkcje mieszkaniowe i usługowe

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta, kluczową decyzją było uchwalenie zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla terenów po kopalni „Pokój”. Tereny te, położone strategicznie w centrum miasta, między dzielnicami Nowy Bytom i Wirek, mają zostać przeznaczone na budownictwo mieszkaniowe i usługi. Prezydent Michał Pierończyk przypomniał, że „Masterplan dla terenów po KWK 'Pokój' zakłada przeznaczenie ich m.in. pod budownictwo mieszkaniowe i usługi. Również analizy przeprowadzone przez Bank Światowy wskazały, że dominującym sposobem zagospodarowania tego miejsca powinno być budownictwo wielorodzinne”.

Warto podkreślić, że właścicielem tych terenów jest Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. W połowie czerwca władze miasta oraz przedstawiciele spółki podpisali list intencyjny, który ma na celu współpracę w zakresie nowego zagospodarowania tych terenów. Dostosowanie dokumentów planistycznych do aktualnych potrzeb to jeden z kluczowych elementów tego porozumienia.

Zmiany w dokumentach planistycznych dotyczące innych terenów poprzemysłowych

Podjęte podczas sesji uchwały nie ograniczały się jedynie do terenów po kopalni „Pokój”. Zmiany w studium objęły również nieruchomości Huty Pokój S.A. w rejonie ulic Niedurnego i Stalowej. Spółka wnioskowała o zmianę przeznaczenia tych terenów z usługowego na produkcyjno-usługowe, co jest związane z restrukturyzacją zakładu. Zastępca prezydenta miasta ds. zagospodarowania przestrzennego, Aleksandra Skowronek, wyliczała: „Zmiana zaszła też w przypadku obszaru po dawnej KWK 'Polska-Wirek' w rejonie ulic Tunkla i Bałtyckiej, co ułatwi jego rewitalizację”.

Po uchwaleniu zmian w studium, Rada Miasta przystąpiła do wprowadzenia analogicznych zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. To kluczowy krok, który pozwoli na realizację nowych planów zagospodarowania tych terenów.

Przystąpienie do sporządzenia planu ogólnego miasta

W odpowiedzi na nowelizację ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która weszła w życie 24 września 2023 r., Rada Miasta podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego miasta. Zgodnie z nowymi przepisami, od 1 stycznia 2026 r. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego straci moc, a jego funkcje przejmie właśnie plan ogólny oraz strategia rozwoju miasta.

Plan ogólny miasta ma na celu zintegrowanie różnych aspektów rozwoju przestrzennego i dostosowanie ich do współczesnych potrzeb mieszkańców. Jest to kluczowy dokument, który będzie wyznaczać kierunki rozwoju miasta na najbliższe lata.

Podjęte decyzje są istotnym krokiem w stronę nowoczesnego i zrównoważonego rozwoju przestrzennego Rudy Śląskiej. Dzięki nim, tereny poprzemysłowe zyskają nowe funkcje, co przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców oraz atrakcyjności inwestycyjnej miasta.


Według informacji z: Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej