37 zł miesięcznie od osoby będzie wynosiła od lutego 2023 r. stawka za odbiór segregowanych odpadów komunalnych w Rudzie Śląskiej. Wzrosną również opłaty dla nieruchomości niezamieszkałych oraz nieruchomości rekreacyjnych, zmienią się także niektóre zasady odbioru śmieci. Rada Miasta przyjęła dziś pakiet uchwał regulujących system zagospodarowania odpadów komunalnych w mieście.

- Podwyżki opłat dla mieszkańców to coś, czego zawsze staramy się za wszelką cenę uniknąć. Jednak warunki, w jakich obecnie działamy są nieubłagane. Skumulowana inflacja za okres dwóch lat to ponad 24% i przekłada się ona również na cenę usług, z których korzysta miasto – podkreśla prezydent Michał Pierończyk. – Dziękuję radnym za współpracę, dyskusję i wszystkie pytania oraz spotkania, które odbyliśmy w ostatnich dniach, a także za odpowiedzialne głosowanie nad tymi trudnymi uchwałami – dodaje.

Koszty systemu odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych w ostatnich latach szybko rosną. - Sama stawka opłaty za tonę umieszczanych na składowisku odpadów to obecnie już dwukrotność tej, która obowiązywała jeszcze pięć lat temu. Trzeba również pamiętać, że brak podwyżki oznaczałby większą dopłatę do systemu z budżetu miasta. Mieszkańcy i tak odczuliby więc skutki rosnących cen, choć nie w tak bezpośredni sposób – zaznacza Michał Pierończyk.

Od lutego 2023 r. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wyniesie 37 zł miesięcznie od osoby w przypadku odpadów zbieranych w sposób selektywny. Co ważne, termin wniesienia opłaty za luty upływa 15 marca.

Wzrosną również stawki „opłaty śmieciowej” dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy. Przykładowo za pojemnik 120 l nowa stawka miesięczna będzie wynosić 26,8 zł w przypadku odpadów zbieranych selektywnie. Z kolei w przypadku domków letniskowych oraz innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe ryczałtowa stawka roczna wzrośnie do 206 zł dla śmieci segregowanych. Zwiększy się także stawka ulgi za kompostowanie odpadów w przydomowym kompostowniku w zabudowie jednorodzinnej – do 2,50 zł od mieszkańca.

Zmianie ulegnie również część zasad odbierania odpadów. – Nawet przy podwyżce będziemy musieli dopłacać z budżetu miasta, aby system się bilansował. Dlatego ograniczamy niektóre elementy, oczywiście zachowując kompromis między oszczędnościami a jakością usług – mówi Jacek Morek, zastępca prezydenta miasta ds. komunalnych.

Zmniejszona zostanie częstotliwość odbioru „u źródła” mebli i innych odpadów wielkogabarytowych z zabudowy jednorodzinnej z 4 razy w roku do 2 razy w roku, a z zabudowy wielorodzinnej z 1 razu w tygodniu do 1 razu na 2 tygodnie. Wprowadzony zostanie też limit odbieranych „u źródła” odpadów budowlanych i rozbiórkowych z gospodarstw domowych do 2 worków typu big-bag o pojemności 1 m3 każdy jeden raz w roku kalendarzowym.

Zlikwidowana zostanie selektywna zbiórka popiołu, który trafiać będzie ponownie do odpadów zmieszanych. – W tym przypadku zmiana jest podyktowana różnymi cenami obsługi instalacji. Ostatecznie zdecydujemy po otwarciu ofert na zagospodarowanie odpadów – informuje Jacek Morek. Zgodnie z prośbami mieszkańców wprowadzony zostanie za to dodatkowy pojemnik 120 l na bioodpady, dostarczany na wniosek właściciela nieruchomości jednorodzinnej.

Wspomniane zmiany wejdą w życie od 1 czerwca 2023 r.

Aktualne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy obowiązują w Rudzie Śląskiej od 1 lutego 2021 r., dla nieruchomości niezamieszkałych od 1 lipca 2022 r., a dla domków letniskowych i nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowych od 1 stycznia 2020 r. W latach 2017-2021 miasto dopłaciło do systemu gospodarki odpadami łącznie ok. 31 mln zł, z czego ponad połowa przypada na lata 2020-2021.

Od 1 czerwca 2021 r. operatorem systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Rudzie Śląskiej jest konsorcjum firm BM Recykling Sp. z o.o., PZOM STRACH Sp. z o.o. Sp. komandytowa i Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. Umowa obowiązuje do 31 maja 2023 r.

Przypomnijmy, że 15 grudnia br. został podpisany list intencyjny z miastem Świętochłowice, Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Świętochłowicach oraz Miejskim Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych w Świętochłowicach, dotyczący analizy możliwości powierzenia MPUK realizacji zadań Miasta Ruda Śląska z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w trybie zamówienia in house. Analiza da odpowiedź, czy taki model jest dopuszczalny prawnie i uzasadniony ekonomicznie. - Organizacja systemu zagospodarowania odpadów komunalnych to temat trudny i stawiający przed samorządami wiele wyzwań. Dlatego rozważamy różne podejścia do tej kwestii, szukając optymalnego rozwiązania – powiedział wówczas prezydent Michał Pierończyk.

Statystyki odpadów komunalnych wytworzonych w Rudzie Śląskiej od 1 stycznia do 30 listopada 2022 r. przedstawiają się następująco: odpady niesegregowane (zmieszane) – 27,8 tys. ton, odpady wielkogabarytowe – 10,8 tys. ton, bioodpady – 8,3 tys. ton, gruz – 5,7 tys. ton, szkło - 2,4 tys. ton, tworzywa sztuczne i metal – 2,1 tys. ton, papier – 1,6 tys. ton, popiół – 1,4 tys. ton. Łącznie daje to ponad 60 tys. ton odpadów komunalnych.