Nad bezpieczeństwem uczestników imprez i koncertów związanych z „Dniami Rudy Śląskiej” czuwać będą rudzcy policjanci. W najbliższą niedzielę 4 czerwca, będzie organizowana duża impreza i koncerty na terenach targowych. Wydarzenie to zostało zakwalifikowane jako impreza masowa, dlatego policjanci przypominają o obowiązkach uczestników takiej imprezy.

W zabezpieczeniu będą brać udział policjanci wszystkich pionów, którzy pełniąc służbę zarówno w umundurowaniu, jak i w cywilu, zadbają o ład, porządek oraz poczucie bezpieczeństwa uczestników imprezy.  Mundurowi z prewencji i drogówki będą dbali o to, aby przybywający na koncerty fani, mogli spokojnie na nie dotrzeć, a także z nich wrócić. Kierowców prosimy o dostosowanie się do poleceń wydawanych przez policjantów kierujących ruchem i zwracanie uwagi na tymczasowe oznakowania w rejonie terenów targowych, gdzie odbędą się główne imprezy.
Organizacja imprezy masowej wiąże się z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa osobom biorącym w nim udział. Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami o bezpieczeństwie imprez masowych, za bezpieczeństwo w trakcie takiej imprezy odpowiada jej organizator. Służby porządkowe organizatora zobowiązane są usunąć z miejsca przeprowadzania imprezy masowej osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z regulaminem obiektu lub regulaminem imprezy masowej. W przypadku, gdy działania służby porządkowej są nieskuteczne, organizator lub kierownik do spraw bezpieczeństwa występuje do Policji o udzielenie pomocy, niezwłocznie potwierdzając ten fakt pisemnym zgłoszeniem. Tylko wtedy Policja może podjąć działania na terenie imprezy masowej.

Jednocześnie rudzcy policjanci przypominają, że:

  • osoby uczestniczące w imprezie masowej są obowiązane zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, a w szczególności przestrzegać postanowień regulaminu obiektu (terenu) i regulaminu imprezy masowej oraz stosować się do poleceń służb informacyjnych i porządkowych,
  • zabrania się wnoszenia na imprezę masową i posiadania przez osoby w niej uczestniczące broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów w tym szklanych opakowań, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych,
  • zabrania się spożywania napojów alkoholowych na terenie imprezy, za wyjątkiem tych które są na niej sprzedawane.
  • nie wolno mieć przy sobie przedmiotów mogących stanowić zagrożenie życia, zdrowia albo bezpieczeństwa osób przebywających na terenie lub w obiekcie, gdzie odbywa się dana impreza.

Osobie, która łamie te zakazy, grozi kara od grzywny nie niższej niż 2 tys. zł do nawet 5 lat pozbawienia wolności.

W przypadku stwierdzenia przez służby porządkowe posiadania przez uczestnika imprezy broni albo innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, napojów alkoholowych, środków odurzających itp. służba porządkowa ma prawo ujęcia takiej osoby i przekazania wraz z niedozwolonymi przedmiotami Policji.
Jeśli będąc uczestnikiem imprezy masowej, poczujesz się w jakikolwiek sposób zagrożony, powinieneś jak najszybciej zgłosić ten fakt służbie organizatora imprezy albo funkcjonariuszom Policji.